Το Πρόγραμμα της "Νέας Εποχής για το Πωγωνι" σχετικά με την αξιοποίηση του φυσικού πλούτου του Πωγωνίου

Αξιοποίηση του Φυσικού Πλούτου.

Αξιοποίηση φυσικών διαθεσίμων:

•Πρωτοβουλίες του Δήμου για ενεργειακή αυτονομία.
•Ενεργειακές λύσεις με αξιοποίηση των ανανεώσιμων και ήπιων μορφών
ενέργειας. Λύσεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον, που ελαχιστοποιούν
το κόστος εισαγωγής ενέργειας, που με τις κατάλληλες τεχνολογίες
αποθήκευσης και διαχείρισης ενέργειας (υβριδικά συστήματα ισχύος)
αντικαθιστούν εξ ολοκλήρου και με πλήρως ανταγωνιστικό κόστος τα
συμβατικά καύσιμα (κυρίως πετρέλαιο και φυσικό αέριο) και που δεν
υποθηκεύουν το μέλλον των επόμενων γενιών.
•Αξιοποίηση του νέου ενεργειακού νόμου δημιουργίας Δημοτικών

Ενεργειακών Κοινοτήτων ανανεώσιμων πηγών

•Πρότυπο ηλιακό σχολείο:
- χρησιμοποιεί τον ελεύθερο χώρο που έχει (π.χ. ταράτσα ή αυλή) για να
παράγει ρεύμα από τον ήλιο για τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη στη
γειτονιά του - μεταφέρει βασικές γνώσεις για την ηλιακή ενέργεια και τα
φωτοβολταϊκά σε όλους τους μαθητές
-προωθεί τη χρήση ηλιακής ενέργειας για ένα καθαρό μέλλον
-είναι ένα σχολείο πρότυπο για όλα τα άλλα και ένα παράδειγμα προς
μίμηση για την κοινωνία
•Τυποποίηση-μεταποίηση δασικών προϊόντων και φαρμακευτικών φυτών.
Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υδάτων
•Χρήση τηλεπισκόπησης και Γ.Σ.Π(Γεωγραφικών Συστημάτων
Πληροφοριών)για πρόληψη φυσικών καταστροφών.
•Προώθηση της δημιουργίας σταθμών ελέγχου της ποιότητας των υδάτων
του ποταμού Καλαμά.

Πολιτικές οργάνωσης του χώρου:

• Συνεργασία με Ειδικούς Επιστήμονες οι οποίοι θα μας καθοδηγήσουν
πάνω σε θέματα που αφορούν στην Καρποφορία νέων Καλλιεργειών και
την ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων.
•Ζώνες καλλιεργειών σύμφωνα με τις υποδείξεις των Ειδικών Επιστημόνων.
•Δημιουργία παρατηρητηρίων και πυροφυλακίων.

Comments

Popular posts from this blog

Το Πρόγραμμα της "Νέας Εποχής για το Πωγωνι" σχετικά με την εσωτερική και διασυνοριακή πολιτική

Το Πρόγραμμα της "Νέας Εποχής για το Πωγωνι" σχετικά με τη ανασυγκρότηση τομέων παραγωγής (Α' μέρος)

Το Πρόγραμμα της "Νέας Εποχής για το Πωγωνι" σχετικά με τη διαχείριση και την ανάδειξη του πολιτισμικού πλούτου